University Leadership

 

Chair of the University Council

YIN Dongmei

President

LI Yansong

Vice Chair of the University Council

 

LI Yansong

WANG Jing

QIAN Ling

 

Vice President

LIN Xuelei

ZHANG Jing

ZHA Mingjian

YI Yonggang

Assistant President

 

HU Kaibao

 

 

History of the Presidency

Chair

Tenure

President

Tenure

JIANG Chunfang

1949.12  -  1951.05

JIANG Chunfang

1949.12  -  1952.03

TU Feng

1953.01  - 1958.03

TU Feng

1952.03  -  1957.03

ZHANG Peicheng

1958.03  -  1960.01

ZHANG Peicheng

1958.04  -  1964.10

CHEN Zhunti

1960.01  -  1967.01

WANG Jiyu

1964.10  -  1967.01

HAN Zongqi

1972.09  - 1984.02

1978.08  -  1981.05

ZHANG Xianchong

1984.03  -  1986.12

HU Menghao

1982.09  -  1990.03

ZHU Liyun

1986.12  -  1991.04

1991.04  -  1995.05

DAI Weidong

1990.03  -  1995.02

DAI Weidong

1995.05  -  2000.01

1995.02  -  1999.06

2000.01  -  2004.07

1999.06  -  2006.01

WU Youfu

2004.07  -  2009.01

2009.01  -  2013.12

CAO Deming

2006.01  -  2011.05

2011.05  - 2017.06

JIANG Feng

2014.01—2016.07

2016.07—2021.09

LI Yansong

2017.06 -

2021.09-2023.12

YIN Dongmei

2023.12-

Share: